POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Jesteśmy świadomi znaczenia i konieczności ochrony powierzonych nam informacji i danych osobowych, dlatego dążymy do zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez GASTER- SÓL informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów GASTER- SÓL oraz użytkowników serwisów internetowych, a także osób odwiedzających biuro GASTER-SÓL, które mogą, ale nie muszą być klientami GASTER-SÓL, a także ich pełnomocników.

 

I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Waldemar Glapiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ‘GLAPIAK WALDEMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "GASTER SÓL”’, adres: Dębowa Łęka 86A, 67-400 Wschowa, NIP 6970000179, REGON 410006790.

II. Jak się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych- jest nim Pani Magdalena Sidor. Możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: dzial.jakosci@gaster-sol.pl, telefonicznie pod numerem  +48 655409945 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, w związku z zakupem towaru (sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub odpowiedzi na zapytanie o towar (art. 6 ust. 1 lit B RODO), to jest w celach: 

 • ·        zawarcia i realizacji umowy poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • ·        rejestrowania szczegółów transakcji oraz historii sprzedaży w naszych systemach informatycznych oraz w postaci wydruków,
 • ·        zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi technicznej konta,
 • ·        obsługi reklamacji,
 • ·        obsługi zapytań, które do nas kierujesz;
 • ·        kontaktowania się z Tobą w celach, związanych z zakupem towaru lub zapytaniem ofertowym,
 • ·        w celach podatkowych i rachunkowych (w tym w celu wystawienia faktury VAT,w przypadkach, kiedy jest wystawiana),
 • ·        udziału w konkursach, jeśli do nich przystąpisz.

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust 1 lit. A RODO) w celach:

 • zakładania, utrzymania i obsługi technicznej oraz informatycznej konta użytkownika, o ile takie założyłeś,
 • wysyłania do Ciebie informacji na temat aktualnych ofert, promocji naszej firmy, newslettera, innych informacji, jakie uznamy za ważne dla Ciebie (przy     czym w sytuacji, kiedy zakupiłeś u nas towar lub skierowałeś zapytanie to komunikacja jest możliwa w przypadku braku zgody, na podstawie umowy         lub zapytania), jak również w celach marketingowy
 • w celu komunikacji z Tobą w formie telefonicznej, mailowej oraz przy użyciu innych komunikatorów, jak również ułatwieniu z Tobą kontaktu w związku z      doręczeniem towaru.

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w celach:

 •  ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • rejestru korespondencji, archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (tj. możliwości wykazania spełnienia naszych obowiązków, wynikających z RODO),
 • monitorowania obrazu na terenie naszego przedsiębiorstwa.

 IV. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie nam danych osobowych, wskazanych w formularzu, jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji zapytań ofertowych. Jest to potrzebne do komunikacji z Tobą, obsługi Twojego konta oraz realizacji transakcji przy użyciu systemów informatycznych, na których pracujemy, jak również obsługi potransakcyjnej i w celach archiwizowania danych. W tym przypadku, jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli zrealizować transakcji drogą elektroniczną.

Obsługa transakcji będzie natomiast możliwa w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i udziału w konkursach.

V. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 • Uzyskujemy je od Ciebie;
 • Uzyskujemy je również z jawnych rejestrów handlowych (m.in. KRS, CEIDG).

 VI. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane pozyskane w związku z zakupem towaru (zawarciem umowy sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub zapytaniami przetwarzamy przez okres 10 lat (do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy),

·   Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu cofniesz zgodę, chyba, że wcześniej sami uznamy, że ich usunięcie jest celowe,

·   Twoje dane pozyskane w związku z prowadzeniem rejestru korespondencji przetwarzamy przez okres 5 lat od dnia zakończenia prowadzenia przez Nas działalności gospodarczej.

 VII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawo dostępu do swoich danych osobowych- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazali Ci zestaw informacji odpowiadający obowiązkowi informacyjnemu, udzielili Ci dostępu do tych danych, a także wydali kopię tych danych

Prawo do poprawnej informacji (prawo do sprostowania)- możesz żądać, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnili dane niekompletne,

Prawo do przenoszenia danych- masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Drugie i kolejne żądanie będzie realizowane po dokonaniu opłaty

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,

Prawo do bycia informowanym- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazali Ci zestaw informacji odpowiadający obowiązkowi informacyjnemu, udzielili Ci dostępu do tych danych, a także wydali kopię tych danych,

Prawo do bycia powiadomionym- masz prawo być powiadomiony o naruszeniu Twoich danych osobowych np. o wycieku danych,Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz względem marketingu bezpośredniego,

Sprzeciw „marketingowy”- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu,

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także,  gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zadaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 VIII. Czy przekazujemy Twoje dane innym firmom (podmiotom)?

Nasza firma nie sprzedaje baz danych osobowych ani nie udostępnia ich w celach handlowych. Dane te przekazujemy jedynie firmom, które nas obsługują, są to w szczególności: firmy kurierskie i inni przewoźnicy, księgowość, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne (np.w przypadku sytuacji spornych, dochodzenia roszczeń). Dane mogą być przekazywane również nadawcy przesyłki, jeśli nie jest wysyłana bezpośrednio przez administratora.

 IX. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

XI. Zmiany w polityce prywatności

 Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym, pod adresem www.gaster-sol.pl